Wie krijgt de opdracht om het Kindcentrum ook daadwerkelijk te gaan bouwen? Dat antwoord is nog niet zo simpel te geven. Een aanbesteding gaat hieraan vooraf. Dit aanbesteden van werken kan op vele manieren. In Nederland zijn schoolbesturen gebonden aan de aanbestedingsregels die de lokale- en rijksoverheid oplegt. In het geval van de nieuwbouw van Kindcentrum de Terp zijn de gezamenlijke opdrachtgevers (schoolbesturen en Kappio) verplicht om het werk Europees openbaar aan te besteden. Een toelichting.

In de Europese aanbestedingsrichtlijnen is bepaald dat wanneer de geraamde waarde van de bouw hoger is dan het door de overheid vastgestelde drempelbedrag, de opdrachtgevers de opdracht verplicht Europees moeten aanbesteden. De aanbestedingsstukken worden, in het geval van het Kindcentrum, via TenderNed* op de markt gebracht.

Eisen en criteria
Aan de hand van een aanbestedingsleidraad worden de inschrijvende partijen op de hoogte gesteld van de eisen waaraan de inschrijving moet voldoen en welke gunningscriteria gelden. Om de eisen goed en helder op papier te krijgen, hebben de gezamenlijke besturen een externe marktpartij gecontracteerd die is gespecialiseerd in het aanbesteden van dergelijke werken.

In de periode tussen de publicatie en het indienen van de aanbiedingen, kunnen gegadigden vragen stellen. Deze worden door de opdrachtgever beantwoord in een nota van inlichtingen.

Ook de termijn voor het aanbestedingsproces is gebonden aan regelgeving. Volgens deze richtlijnen staat de publicatie via TenderNed gepland voor eind maart 2022. De inschrijvingen moeten uiterlijk begin juni 2022 ingediend zijn. De definitieve gunning staat vooralsnog gepland voor begin juli 2022. Dan is bekend aan welke partij de bouw van het Kindcentrum wordt gegund.

 

* TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden zijn wettelijk verplicht hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed te publiceren. Zo vinden ondernemingen alle opdrachten van alle Nederlandse overheden op één plek.